Hållbarhet
Inga produkter valda

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

Hållbarhet

Rental har som mål att uppnå klimatneutralitet 2045. Det är en central del i hållbar utveckling, för vi som lever nu och för framtida generationer. För att uppnå klimatneutralitet har vi flertalet delmål på vägen, det innebär att vi genomför åtgärder och anpassar verksamheten inom flera områden.


Elektrifiering

En stor del av vår flotta är elektrifierad och det kommer att öka inom de närmaste åren. Vi väljer att arbeta med leverantörer och partners som sätter klimat och hållbarhet högt, tillsammans strävar vi efter att ta fram och utveckla eldrivna produkter och fasa ut gasol och diesel. De senaste åren har vi lanserat flertalet både produkter i syfte att driva elektrifieringen, exempelvis batterier som ersättning till elgeneretorer.


Utsläppsfritt

För att minska våra utsläpp arbetar Rental bland annat med att öka projektens energieffektivitet. Energieffektivitet innebär att antingen minska användandet av energi eller att få ut högre nytta av befintlig energianvändning. Det kan exempelvis innebära nya produkter för tätning och isolering eller möjligheter till effektivisering genom energilagring. Här är det mycket viktigt att samarbete med projekten sker i tidiga skeden, de åtgärder som kan sättas in ger då högt resultat. Ett annat exempel på utsläppsfritt är alternativa energikällor som pellets istället för gasol och diesel samt biokol med stor potential framöver.


EDP - Miljövarudeklaration

Att hyra är i grunden mer hållbart än att köpa. Klimatpåverkan blir lägre när fler användare delar på en och samma produkt genom att nyttjandegraden ökar - färre produkter behöver då produceras och mindre naturresurser förbrukas. För att ytterligare öka takten i vårt hållbarhetsarbete investerar vi i produkter med ett tydligt hållbarhetsfokus där vi i den mån det är möjligt efterfrågar både LCA och EDP. Det är vår övertygelse att hela produktens livslängd inkl framställning är en del av Rentals hållbarhetsresa där vi strävar efter cikulratiet och hållbarhet i alla led. Detta är något vi kommer att skala upp och arbeta mer med framöver.