Våra miljökrav
Inga produkter valda

Våra miljökrav

Skanska ställer höga krav på alla sina leverantörer. Både som en del av Skanska, men också som leverantör till Skanska måste vi uppfylla de kraven. Likaså behöver vi se till att de kraven uppnås av våra leverantörer när vi agerar kund. Dessa krav kan du läsa mer om nedan.

Skanskas krav på leverantörer

Skanska ställer höga krav på alla sina leverantörer. Både som en del av Skanska, men också som leverantör till Skanska måste vi uppfylla de kraven. Likaså behöver vi se till att de kraven uppnås av våra leverantörer när vi agerar kund. Dessa krav kan du läsa mer om nedan.

För att kunna bli och upprätthålla en leverantörsstatus till både oss eller Skanska krävs att tre kriterier uppfylls:

 1. Godkänd skattestatus
 2. Godkänd kreditbedömning
 3. Godkänd förkvalificering

Då denna information fokuserar på hållbarhet kommer vi endast gå in på vad som krävs för att uppnå en godkänd förkvalificering.

Varje år behöver våra leverantörer klara en förkvalificering som säkerställer att de bibehåller en hög standard. Då krävs att de uppfyller kriterier inom en rad olika områden. Vissa av dessa krav är lagstadgade och vissa är Skanskaspecifika.

Grund för alla som arbetar i något företag inom Skanskakoncernen är att man ska uppfylla de krav som ställs i uppförandekoden, för oss innebär det att alla medarbetare ska genomföra utbildningen åtminstone vartannat år. Gällande våra leverantörer så krävs det att de uppfyller de delar av uppförandekoden som är relevanta för dem - detta finns specificerat i Leverantörskoden.

Leverantörskoden är grundad på Skanskas värderingar:

 • Värna om livet
 • Agera etiskt och öppet
 • Bli bättre – tillsammans
 • Vid kundens sida

Utöver leverantörskoden ställs det krav på att respektive leverantör uppfyller andra miljökrav som behandlar bland annat:

 • Dokumentation och ursprung på råvaror
 • Drivmedel för maskiner och fordon, både på och i samband till arbetsplatsen
 • Restprodukthantering
 • Hantering och inventering av miljörisker på arbetsplatsen
 • Leverantörens miljöledning


Våra övriga krav på leverantörer

Dessutom ställer vi fler krav vid inköp av produkter, de ska uppfylla kriterier inom följande områden:

Säkerhet

 • CE-märkning
 • Vibrationer
 • Personsäkerhet
 • Bullernivå
 • Kvartsdamm
 • PSI
 • Användarvänliga maskiner

Miljö

 • Miljövänligare maskiner
 • Miljöklassning i Iris (projektservice, webshop)
 • Hållbara maskiner
 • EPD (miljövarudeklaration)

Prestanda

 • Effektivitet